Thước - Viết chì - Gôm

Các loại viết chì, gôm, thước

Thước 20,30, dẽo cứng. Viết chì 2B-B-6B.