Hồ dán - Bao thư - Bảng tên

Hồ nước, hồ khô, bao thư trắng, vàng, đủ kích cở. Bảng tên dẽo, màu, kẹp sắt quay trong, đục

Hồ nước, hồ khô, bao thư trắng, vàng, đủ kích cở. Bảng tên dẽo, màu, kẹp sắt quay trong, đục